Privaatsus

Agneron OÜ andmete kasutamise privaatsuspoliitika.

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Agneron OÜ (edaspidi Allure Beauty) veebipoe (aadressil www.allurebeauty.ee) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

Allure Beauty töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient on registreerinud ennast Allure Beauty veebipoe kliendiks ja ostab veebipoest kaupu.

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt Allure Beauty´le avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

  1. Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, et kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas Allure Beauty infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. Allure Beauty veebipoodi külastades eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega.

Külastades Allure Beauty veebilehte nõustute privaatsuspoliitikaga. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, on Teil võimalik loobuda veebipoe kasutamisest, samuti esitada meile Tingimustega seoses küsimusi punktis 9 nimetatud kontaktidel.

Suunavad lingid: Allure Beauty veebisait võib kasutada linke, mille veebisaite haldavad kolmandad osapooled (näiteks Allure Beauty veebilehel pakutavate toodete tootjad). Kui Te klikite mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid Allure Beauty veebipoest edasi veebisaiti omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Allure Beauty ei oma kontrolli kolmanda osapoole veebisaidi üle. Igaüks neist omab isiklikku isikuandmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastades mõnda sellistest saitidest, peaksite enne andmete jagamist, tutvuma eraldi avatava lehe privaatsuspoliitikaga.

 Mõisted

Allure Beauty –  Allure Beauty kaubamärgi all tegutsev veebipood www.allurebeauty.ee.

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on Allure Beauty’le teatavaks saanud seoses Kliendi poolt Allure Beauty veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud Allure Beauty veebipoes müüdavaid kaupu.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

Allure Beauty veebipoe Klientide kliendiandmete vastutav töötleja on Agneron OÜ.

  1. Milliseid andmeid Allure Beauty töötleb ja miks?

2.1.  Allure Beauty kogub ja töötleb ainult Allure Beauty kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1.      Kliendi registreerumisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, telefon, e-posti aadress;

2.1.2.      Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja “küpsiste” informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab Allure Beauty veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsised” (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat Allure Beauty serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. Allure Beauty ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada – näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.

2.1.3.      Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes ülekandega.

2.1.4.      Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti Allure Beauty ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.1.5.      Ostude ja teenustega seotud andmed: näiteks Allure Beautyst teostatud ostudega või teenustega seonduv info, veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused;

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub Allure Beauty kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

  1. Kuidas Allure Beauty kasutab kogutud Kliendiandmeid?(Kliendiandmete töötlemise eesmärgid) 

Allure Beauty töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid. Kliendiandmeid töödeldakse Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (kaupade ostud ja teenused Allure Beauty veebipoes); Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

3.2. Uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada näiteks kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil kauba müügiga ja teenustega seonduvaid tegevusi.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi üldistatud kujul turuanalüüse ja teha üldistatud kujul statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad Allure Beauty õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, Allure Beauty veebipoodi.

3.4. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

3.5. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb Allure Beauty õigustatud huvil.

3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõute jmt) täitmisel või Allure Beauty õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.

3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate. Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on Allure Beauty’l õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse AS Maksekeskus pakkuja. Agneron OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Agneron OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

  1. Kuidas teeb Allure Beauty pakkumusi oma klientidele? 

4.1. Allure Beauty saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on kogutud kliendiks vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

4.2. Allure Beauty võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, näiteks Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

  1. Kellele võib Allure Beauty kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet.

5.2. Allure Beauty võib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad Allure Beauty’le teenuseid ja kes täidavad Allure Beauty Kliendandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla Allure Beauty partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade transport, veebipoe osas veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnered. Allure Beauty koostööpartnerid on näiteks Itella Smartpost OÜ (transport) ning Maksekeskus AS.

  1. Kui kaua Allure Beauty andmeid säilitab?

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, Allure Beauty õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon).

  1. Millised õigused on eraisikust Kliendil?

 Eraisikust Kliendil on Allure Beauty poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks).

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning Allure Beauty analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu, raamatupidamise või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas ja kuidas Allure Beauty töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

7.7. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

7.8. Juhul kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust edastage taotlus punktis 9.3. toodud kontaktidele.

  1. Kuidas on tagatud Kliendi andmete turvalisus veebis?

Allure Beauty veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta Allure Beauty veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Allure Beauty on kehtestanud meetmed, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

  1. Kuidas Allure Beauty’ga ühendust võtta?

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust veebilehel www.allurebeauty.ee  toodud kontaktidel.