Kasutajatingimused ja privaatsuspoliitika

Allure Beauty OÜ kasutajatingimused

 

Allure Beauty OÜ, registrikoodiga 12783250 (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab Allure Beauty OÜ hallatavas e-poes https://allurebeauty.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), sõlmisid käesoleva E-poe kasutuslepingu (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel.

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha e-poe pakutavasse toodete sortimenti muudatusi.

1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

1.4 Poe haldaja teeb Lepingu kättesaadavaks inernetiaadressil www.allurebeauty.ee kasutajatingimuste menüüs, samuti ostuprotsessis enne Kliendi poolt ostu eest tasumist.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Poe haldaja Kliendiga ühendust hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamine samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja Kliendi poolt juba makstud raha tagastatakse.

2.3. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.4. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, e-posti aadress, Smartpost automaadi asukoht, postiindeks, makseviis).

2.5. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3. Hinnad

3.1. Kõikide E-poes olevate toodete baashinnad on arvestatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse 3 (kolme) tööpäeva jooksul ning ostjaga võetakse vajadusel ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

4.2 Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviisi vahel.

 1. SmartPost
 2. Klient tuleb ise oma tellimusele järgi Poe haldaja juurde. Valides ise järgi tulemise meetodi tuleb Kliendil enne tellimuse esitamist Poe haldajale vastav soov e-maili teel kirjalikult edastada! Kauba üleandmise aeg ning koht lepitakse Poe haldajaga e-maili teel kirjalikult kokku.

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Poe haldaja Lepingu poolset täitmist Lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@allurebeauty.ee. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse  number).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab Poe haldajani pärast Poe haldaja poolset lepingu täitmist, toimub Lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

5.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates Lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

6. Tagastusõigus

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus. Muu hulgas ei kuulu tagastamisele avatud pakendiga kosmeetikatooted, parfüümid ja juuksehooldusvahendid.

6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (tootele on lisatud eritellimusena pilt, kiri vm)

6.3. Tagastatav toode peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgedeta.

6.4. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

6.6. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Klient.

6.7. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis toote eest raha ei tagastata.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud ja Poe haldajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi,  telefoninumber, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga, nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).

7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.6 Allure Beauty OÜ e-poe lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

7.7. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

7.8. Klient annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

7.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

8. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen lugenud ja nõustun E-poe kasutajatingumustega”, kinnitab Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord.

9.1 Allure Beauty OÜ ei vastuta tekitatud kahju või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Allure Beauty OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

9.2 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon meiliaadressile info@allurebeauty.ee.

9.3 Allure Beauty OÜ vastab pretensioonile kirjalikult (e-maili teel) 15 päeva jooksul pärast Kliendipoolse pretensiooni kättesaamist. Kui Allure Beauty OÜ’l ei ole võimalik 15 päeva jooksul Kliendi pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult (e-maili teel) koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

9.4. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.

9.5. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

9.6. Ekspertiisi teostab Allure Beauty OÜ või toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

9.7. Sõltumatu ekspertiis – kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui klient ei ole Allure Beauty OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

9.8. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Allure Beauty OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül.

9.9. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab Allure Beauty OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.

 

 

Allure Beauty OÜ andmete kasutamise privaatsuspoliitika.

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Allure Beauty OÜ (edaspidi Allure Beauty) veebipoe (aadressil www.allurebeauty.ee) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

Allure Beauty töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient on registreerinud ennast Allure Beauty veebipoe kliendiks ja ostab veebipoest kaupu.

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt Allure Beauty´le avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

 1. Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, et kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas Allure Beauty infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. Allure Beauty veebipoodi külastades eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega.

Külastades Allure Beauty veebilehte nõustute privaatsuspoliitikaga. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, on Teil võimalik loobuda veebipoe kasutamisest, samuti esitada meile Tingimustega seoses küsimusi punktis 9 nimetatud kontaktidel.

Suunavad lingid: Allure Beauty veebisait võib kasutada linke, mille veebisaite haldavad kolmandad osapooled (näiteks Allure Beauty veebilehel pakutavate toodete tootjad). Kui Te klikite mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid Allure Beauty veebipoest edasi veebisaiti omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Allure Beauty ei oma kontrolli kolmanda osapoole veebisaidi üle. Igaüks neist omab isiklikku isikuandmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastades mõnda sellistest saitidest, peaksite enne andmete jagamist, tutvuma eraldi avatava lehe privaatsuspoliitikaga.

 Mõisted

Allure Beauty –  Allure Beauty kaubamärgi all tegutsev veebipood www.allurebeauty.ee.

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on Allure Beauty’le teatavaks saanud seoses Kliendi poolt Allure Beauty veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud Allure Beauty veebipoes müüdavaid kaupu.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

Allure Beauty veebipoe Klientide kliendiandmete vastutav töötleja on Allure Beauty OÜ.

 1. Milliseid andmeid Allure Beauty töötleb ja miks?

2.1.  Allure Beauty kogub ja Töötleb ainult Allure Beauty kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1.      Kliendi registreerumisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, telefon, e-posti aadress;

2.1.2.      Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja “küpsiste” informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab Allure Beauty veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsised” (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat Allure Beauty serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. Allure Beauty ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada – näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.

2.1.3.      Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes ülekandega.

2.1.4.      Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti Allure Beauty ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.1.5.      Ostude ja teenustega seotud andmed: näiteks Allure Beautyst teostatud ostudega või teenustega seonduv info, veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused;

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub Allure Beauty kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

 1. Kuidas Allure Beauty kasutab kogutud Kliendiandmeid?(Kliendiandmete töötlemise eesmärgid) 

Allure Beauty töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid. Kliendiandmeid töödeldakse Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (kaupade ostud ja teenused Allure Beauty veebipoes); Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

3.2. Uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada näiteks kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil kauba müügiga ja teenustega seonduvaid tegevusi.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi üldistatud kujul turuanalüüse ja teha üldistatud kujul statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad Allure Beauty õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, Allure Beauty veebipoodi.

3.4. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

3.5. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb Allure Beauty õigustatud huvil.

3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõute jmt) täitmisel või Allure Beauty õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.

3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate. Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on Allure Beauty’l õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse AS Maksekeskus pakkuja.

 1. Kuidas teeb Allure Beauty pakkumusi oma klientidele? 

4.1. Allure Beauty saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on kogutud kliendiks vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

4.2. Allure Beauty võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, näiteks Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

 1. Kellele võib Allure Beauty kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet.

5.2. Allure Beauty võib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad Allure Beauty’le teenuseid ja kes täidavad Allure Beauty Kliendandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla Allure Beauty partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade transport, veebipoe osas veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnered. Allure Beauty koostööpartnerid on näiteks Itella Smartpost OÜ (transport) ning Maksekeskus AS.

 1. Kui kaua Allure Beauty andmeid säilitab?

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, Allure Beauty õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon).

 1. Millised õigused on eraisikust Kliendil?

 Eraisikust Kliendil on Allure Beauty poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks).

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning Allure Beauty analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu, raamatupidamise või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas ja kuidas Allure Beauty töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

7.7. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

7.8. Juhul kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust edastage taotlus, kas punktis 9.3. toodud kontaktidele.

 1. Kuidas on tagatud Kliendi andmete turvalisus veebis?

Allure Beauty veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta Allure Beauty veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Allure Beauty on kehtestanud meetmed, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

 1. Kuidas Allure Beauty’ga ühendust võtta?

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust veebilehel www.allurebeauty.ee  toodud kontaktidel.